فرهنگی راهیان نور 94..ما فرزندان خمینی هستیم


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
صنعتی همدان
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: احمد رفیعی
تاریخ: 1394

*جزئیات فعالیت:

بزرگترین فرصت جذب و تربیت نیروی انسانی بسیج دانشجویی اردو راهیان نوره
تخصص و تعهد دو بازوی مهم برای کادر بسیج و ارگان های انقلابی ست عدم وجود هر کدام ضربه های جبران ناپذیری به بدنه انقلاب خواهد زد تربیت چنین نیروها بر عهده جریان فکری و فرهنگی کشوره بسیج پرچم دار این حرکت است لذا با توجه به پتانسیل های فرهنگی کشور از جمله جبهه های جنگ این امر مهم رو انجام می ده.و اما راهیان نور
اصولا خود این اردو کار فرهنگی محسوب میشه لذا که به ارکان دیگر اردو در جهت هر چه بهتر برگزارشدن،نیز فرهنگی اردو قلمداد میشه.قبل از اینکه در مورد برنامه های فرهنگی اردو ارائه تجربه کنم چندنکته رو لازم می دونم که بگم
1. فرهنگی اردو باید تماما زیر نظر روحانی کاروان قرار بگیره
2.توی یه اردوی سه چهار روزه کار فرهنگی با اون ذهنیت فرهنگی که همه ما داریم نمیشه انجام دادو اما برنامه های فرهنگی اردوی راهیان نور دانشگاه صنعتی همدانقبل از اردو:پیش بینی پک فرهنگی (کتاب،سررسید،جانماز،دعای عهد،سین برنامه اردو بهمراه برنامه ویژه یادمان،نشریه ،سی دی های آموزشی و.... )اانتخاب محوریت اردو باهماهنگی قبلی با روحانی کاروان که محوریت اردو دانشگاه ما توبه و بازگشت به زندگی بودفضای سازی داخل دانشگاه :ایجاد شور کمک بسیار زیادی به انتقال مفاهیم جبهه و جنگ میکنه لذا یکفضا سازی زیبا قدم اول کار فرهنگی محسوب میشهانتخاب شعار راهیان که روی پک های فرهنگی و بنرهای اتوبوس ها هم درج شده بود:شعار اردویی ما نحن ابنا الخمینی بودحین اردو:مراسم استقبال و بدرقه از زائرین (با توجه به این که قرار بود دانشجویان به اردوگاه منتقل شوند و فردا از انجا به سمت جنوب حرکت کنن مراسم استقبال و بدرقه بسیار ضروری بود اما متاسفانهبعلت ناهماهنگی ها نتوانستیم این برنامه رو در حد و اندازه خودش بر گزار کنیم)اتوزیع پک فرهنگی متناسببا مکان و زمان اردو (قسمتی از پک در ابتدا قسمتی در اواسط اردو و قسمتی هم در آخر به عنوان عیدی زائرین در نظر گرفته شد)امسابقه عکاسی در بخش سلفی و معمولیبرگزاری مراسم دعای عهد:از اونجای که محوریت اردو توبه بود لذا از اول برنامه این بود که عهد بگیریم از دوستان تا راهیان نور سال آینده فلان گناه کنار گذاشته بشه و انتخاب این دعا بهمین علت بودخوراک فرهنگی داخل اتوبوس:ودیو های از سخنران های های مطرح کشور جمع آوری شد که در اتوبوس های زائرین پخش شدگعده های دانشجویی:چند نفر از دانشجویان که توانایی برگزاری گعده را داشتن انتخاب و موضوعات مطرح کشور از جمله نفوذ بعنوان موضوعات جلسات انتخاب گردیددفتر یادداشت خاطرات و دلنوشته ها:دفتری تهیه شد تا زائرینخاطرات و دلنوشته ها خود را ثبت کنن.این دلنوشته ها خروجی کار فرهنگی هستن..
با توجه به این که بیشتر زمان اردو در داخل اتوبوس بودیم می بایست بیشتر برنامه ریزی هم برای داخل اتوبوس باشد اما از آنجا که اغلب داخل اتوبوس استراحت می کنند عملا از یک یا دو ساعت درو روز(در شرایط ایده آل) بیشتر نمی توانستیم برنامه بریزیم و این کار رو بسیار سخت می کردجای خالی اردو:توی شلمچه گروهی از بچه های اراک بودن که داشتن برای کربلا قرعه کشی میکردن برام جالب شد پرسیدم چجوری این برنامتون ،گفتن اول اردو از بچه ها نفری 5هزار تومن گرفته بودن و قرار بوده شب آخر قرعه کشی کنن.
آخر اردو باز بود یعنی وقتی که از سفر برگشتیم می تونستیم کانالی داشته باشیم که رفاقتامون همچنان ادامه داشته باشه یا هر کار دیگه ای که ممکنهانجام داد تا دانشجویان همچنان در فضای راهیاننور باشن ولو به اندازه یکی یا دو هفتهامیدوارم که تونسته باشم کمکی در جهت بهتر برگزار شدن اردو راهیان کرده باشممرسی تشکر
بزرگترین فرصت جذب و تربیت نیروی انسانی بسیج دانشجویی اردو راهیان نوره
تخصص و تعهد دو بازوی مهم برای کادر بسیج و ارگان های انقلابی ست عدم وجود هر کدام ضربه های جبران ناپذیری به بدنه انقلاب خواهد زد تربیت چنین نیروها بر عهده جریان فکری و فرهنگی کشوره بسیج پرچم دار این حرکت است لذا با توجه به پتانسیل های فرهنگی کشور از جمله جبهه های جنگ این امر مهم رو انجام می ده.و اما راهیان نور
اصولا خود این اردو کار فرهنگی محسوب میشه لذا که به ارکان دیگر اردو در جهت هر چه بهتر برگزارشدن،نیز فرهنگی اردو قلمداد میشه.قبل از اینکه در مورد برنامه های فرهنگی اردو ارائه تجربه کنم چندنکته رو لازم می دونم که بگم
1. فرهنگی اردو باید تماما زیر نظر روحانی کاروان قرار بگیره
2.توی یه اردوی سه چهار روزه کار فرهنگی با اون ذهنیت فرهنگی که همه ما داریم نمیشه انجام دادو اما برنامه های فرهنگی اردوی راهیان نور دانشگاه صنعتی همدانقبل از اردو:پیش بینی پک فرهنگی (کتاب،سررسید،جانماز،دعای عهد،سین برنامه اردو بهمراه برنامه ویژه یادمان،نشریه ،سی دی های آموزشی و.... )اانتخاب محوریت اردو باهماهنگی قبلی با روحانی کاروان که محوریت اردو دانشگاه ما توبه و بازگشت به زندگی بودفضای سازی داخل دانشگاه :ایجاد شور کمک بسیار زیادی به انتقال مفاهیم جبهه و جنگ میکنه لذا یکفضا سازی زیبا قدم اول کار فرهنگی محسوب میشهانتخاب شعار راهیان که روی پک های فرهنگی و بنرهای اتوبوس ها هم درج شده بود:شعار اردویی ما نحن ابنا الخمینی بودحین اردو:مراسم استقبال و بدرقه از زائرین (با توجه به این که قرار بود دانشجویان به اردوگاه منتقل شوند و فردا از انجا به سمت جنوب حرکت کنن مراسم استقبال و بدرقه بسیار ضروری بود اما متاسفانهبعلت ناهماهنگی ها نتوانستیم این برنامه رو در حد و اندازه خودش بر گزار کنیم)اتوزیع پک فرهنگی متناسببا مکان و زمان اردو (قسمتی از پک در ابتدا قسمتی در اواسط اردو و قسمتی هم در آخر به عنوان عیدی زائرین در نظر گرفته شد)امسابقه عکاسی در بخش سلفی و معمولیبرگزاری مراسم دعای عهد:از اونجای که محوریت اردو توبه بود لذا از اول برنامه این بود که عهد بگیریم از دوستان تا راهیان نور سال آینده فلان گناه کنار گذاشته بشه و انتخاب این دعا بهمین علت بودخوراک فرهنگی داخل اتوبوس:ودیو های از سخنران های های مطرح کشور جمع آوری شد که در اتوبوس های زائرین پخش شدگعده های دانشجویی:چند نفر از دانشجویان که توانایی برگزاری گعده را داشتن انتخاب و موضوعات مطرح کشور از جمله نفوذ بعنوان موضوعات جلسات انتخاب گردیددفتر یادداشت خاطرات و دلنوشته ها:دفتری تهیه شد تا زائرینخاطرات و دلنوشته ها خود را ثبت کنن.این دلنوشته ها خروجی کار فرهنگی هستن..
با توجه به این که بیشتر زمان اردو در داخل اتوبوس بودیم می بایست بیشتر برنامه ریزی هم برای داخل اتوبوس باشد اما از آنجا که اغلب داخل اتوبوس استراحت می کنند عملا از یک یا دو ساعت درو روز(در شرایط ایده آل) بیشتر نمی توانستیم برنامه بریزیم و این کار رو بسیار سخت می کردجای خالی اردو:توی شلمچه گروهی از بچه های اراک بودن که داشتن برای کربلا قرعه کشی میکردن برام جالب شد پرسیدم چجوری این برنامتون ،گفتن اول اردو از بچه ها نفری 5هزار تومن گرفته بودن و قرار بوده شب آخر قرعه کشی کنن.
آخر اردو باز بود یعنی وقتی که از سفر برگشتیم می تونستیم کانالی داشته باشیم که رفاقتامون همچنان ادامه داشته باشه یا هر کار دیگه ای که ممکنهانجام داد تا دانشجویان همچنان در فضای راهیاننور باشن ولو به اندازه یکی یا دو هفتهامیدوارم که تونسته باشم کمکی در جهت بهتر برگزار شدن اردو راهیان کرده باشمبا تشکر


فرهنگی اردویی راهیان آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه فرهنگی راهیان نور 94..ما فرزندان خمینی هستیم
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  "فرهنگی راهیان نور 94..ما فرزندان خمینی هستیم"
  اشتراک گذاری در:
  کپی لینک ارسال ایمیل
  گوگل پلاس شبکه افسران
  تلگرام
  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.