یادواره شهدا


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
شهید بهشتی
تشکل: هیئت دانشجویی
نویسنده: هیئت ابناء الزهرا(س)
تاریخ: 1395

*جزئیات فعالیت:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

اینبرنامهباهدفتعظیمجایگاهوالایشهداوآشناییبیشترباشهدادانشگاهومعرفیبزرگواران،صورتگرفت.ازآنجاکه کارفرهنگیبهخودیخودوبدونهدفوجریاننمیتواندمفیدفایدهگرددوانجامدادنوندادنتفاوتینخواهدکرد؛لذاماتمرکزخودرارویهردوبخشمحتواواجراداشتیم. محتواییمتناسبباجامعهعلومپزشکیودانشجوودرمسیرمنویاترهبرانقلابوتلاشبرایاجراییدرخورشهدایوالامقامدانشگاه.

بخشمحتوایی: اینبخشمتشکلازیککارگروهبودکهبا توجهبهمواردذکرشدهمسیرکلیبرنامهوجهتاصلیآن و،محتوایبخشهایاجراییرادرمراتبمختلفتعیینمی کرد.رسالتاینکارگروهمطالعهدقیقزندگینامهشهدا دانشگاهورهنمودهایرهبرانقلاببودتابااطلاعازاینمواردبتوانندبرنامهریزیدقیقیدرجهتشناساندنشهداوایجادیکگفتماناساسیوموردنیازداشتهباشند. بعداز مشورتهایفراوان،تقویتجریانجهادعلمیوتبیینگفتمانجبههعلمیانقلاباسلامیرامحوراصلیبرنامهقراردادیم.علتاینبودکهدانشجوعلومپزشکیعلاوهبرمسائل فرهنگیبایستیبیشترینتوانخودرارویمسائلعلمیبگذارد؛چراکهتاثیرگذاریفرهنگیاونیزمسستلزمتاثیرگذاریعلمیویمیباشد. درنهایتتصمیمبرآنشدکهازیکیازخانوادههایشهدایعلمی،شهیددکترکاظمیآشتیانیکهازسویرهبریبهعنوانشهیدخطابشدنددرکنارخانوادهشهدادانشگاهتقدیربهعملآوریمتاشروعیبرایچنین . جریانعلمیوانقلابیدرمحیطدانشگاهمانداشتهباشیم.

بخشاجرایی: اینبخششاملسهکارگروهبود؛

1.کارگروهدعوتواستقبالازخانوادههایمعززشهدا : رسالتاینکارگروهاینگونهتعریفشدهبود: جستجومحلزندگیخانوادهها،ارتباطگیریباآنها،تهیهکارتدعوت . مراسموارسالآن،تهیهبستههایاهداییبهخانوادههاواستقبالازآنهادرمراسم

. 2کارگروهاجرایمراسم: مقدماتوموخراتمراسمبااین . کارگروهبود.طراحیصحنه،زمانبرنامه،مستندسازیازمراسم،تهیهبستههایفرهنگیبرایشرکتکنندگان

3.کارگروهبرگزارینمایشگاه: دراینقسمتقراربراینبودکهاهداف،شناساندنشهداوتبیینگفتمانعلمیانقلاببه خوبیعملیگردد.وظیفهگرفتنمحتواوموضوعازکارگروهمحتوا،چگونگیانتقالاینمهم،اقدامدرجهتنشرزندگینامهوخروجیهایگرافیکیازشهداودرمعرضدیدیافروش قراردادنآنها،هماهنگیوسایلموردنیازو.... برایدغدغه مندکردنهمهدانشکدههاسعیشدازتمامیدانشکدههادرکارگروههایمربوطهاستفادهشود.

برایمثالاطلاعاتمرتبطباشهیدهررشتهبهعزیزانآن پایگاهدادهشدوکارمطالعهزندگینامههاوجمعآورینکاتمدنظرماوخلاصهکردناطلاعاتبهآنهاواگذارشدهبودوبعدازمشخصکردنمسئولینهرکارگروهوتوضیحاهدافوکلیاتبرگزاریچنینمراسمی،ازدوستانخواسته شدکهبرنامههایپیشنهادیخودرابابرنامهریزیباتوجه بهفرصتاندکتابرگزاریمراسمهمراهبابرآوردیاز وسایلموردنیازخودداشتهباشند.مسئولینباهرکارگروه بهصورتمجزاجلساتیراداشتندودرجریانجزئیاتبرنامهریزیهاشانقرارگرفتند.

لازمبهذکراستتبلیغاتازطریقپوستر،پیامک،پخشکلیپهایتهیهشدهازمستندبرخیشهدادردانشکدهها،دعوت حضوریسرکلاسهای درسیودرنمازخانهخوابگاههاصورتگرفتوپخشکلیپازشهداواحساسنزدیکیبیشترباشهداباعثاستقبالزیاددانشجویانشد.

درخصوصهزینههابایدگفتهزینههایهیئتازطریقنذوراتجمعآوریشدهدرطولسال،یامختصهمان مناسبت،کمکنهاد،بخشیازبودجهبسیجدانشجوییتامین میشود،اینموردنیزهمینطورتامینشد

یکروزشماریهمتامراسمتهیهشدهبود،کهدرکانالهایتلگرامیبسیجپایگاهها وکلاسها،قراردادهمیشد

بهاینصورتکهاطلاعاتیهمازیکیازحدود 40 شهیدبه صورتمختصردرداخلکانالگذاشتهمیشد.


تصاویر تجربه یادواره شهدا
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  • رضا: طراحی سیاه قلم برای شهدای مدافع حرم پاسخ
  • رضا: طراحی سیاه قلم برای شهدا پاسخ
ارسال


دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

برای ادامه به سایت وارد شوید:

captcha

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

captcha
برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.