استقبال از ورودی ها


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
ع.پ. شهید بهشتی
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: محیا ترحمی
تاریخ: ---

*جزئیات فعالیت:

-ماهر ترم با آﻣﻮﺯﺵ ﺩاﻧﺸﻜﺪﻩ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ کنیم و ﺷﻤﺎﺭﻩ و ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮﺭﻭﺩﻫﺎ ﺭا دریافت می کنیم و ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ اﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻫﺮﺷﻬﺮﻱ با دانشجویان جدید تماس می گیریم و ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ی ﻛﻮﺗﺎهی اﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ و ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ به آن ها می دهیم و ﺧﻮﺩمان را ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ و ﻫم ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻥ ﺩاﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ کنیم ﺗﺎ اﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﻨﺪ یک ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ تا روز ثبت نام همراﻫﺸاﻥ ﻫﺴﺖ

روز ثبت نامه همه با روسری های یک رنگ و کارتاﺯ من بپرﺳﻴﺪ که اﺳﻢ ﻭﺗﺮﻣﺸاﻥ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭت درج شده ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭا ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨند و به آن ها ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﻲدهند.
با خوابگاه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و اﺗﺎﻕ ﺗﺮﻡ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻫﺎ ﺭا در ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ می ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺗﺎﻕ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮﺭﻭﺩﻫﺎ ﺭا ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺮاﺭ ﺑﺪهند ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩاﻧﺸﻜﺪه یشاﻥ در ﻳک اﺗﺎﻕ باشند.و ﺷﺐ اﻭﻝ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺭاکیوظاهری آراسته به اﺗﺎق هایشان میرویم و ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ با انها صحبت میکنیم و تجربیات دانشجویان ترم بالایی که در خوابگاه هستند را برایشان بیان میکنیم و مشاوره های لازم را به انها میدهیم.
روز ثبت نام در کنار نشریهی ﻃﻨﺰ ﺗﻚ ﺑﺮﮔﻲ و ﻓﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﻃﻨﺰ اﺳﺘﻌﺪاﺩ ﻳﺎﺑﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﻴت ﺩاﻧﺸﺠﻮﻫﺎ یک ﻧﻘﺸﻪ ی ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭﻱ اﺯ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩاﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻪ ﺩاﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﻣﻲ دهیم ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ دارند را ﺭاﺣﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.
روز ثبت نام معمولا خانوادهﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﮕﺮاﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎیی ﺑﺮاﻱ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﺑﺮاﻱ اﻥ ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ به اﻥ ﻫﺎ ﺩﺭﻧﻆﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷود.
ماچون در دانشگاه علوم پزشکی درس میخوانیم ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻓﺮﻡ ﻫﺎﻱ اﺳﺘﻌﺪاﺩ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺞ ﻳک ﺳﻴﺐ ﺳﺒﺰ(ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﺳﻼﻣﺘﻲو ﻳﺎ یک ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺭﺯبهجدیدالورود ها ﻣﻲ دهیم.
-یک ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻫﻢ اﺯ ﺭﻭﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﺸان ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ کنیم و ﺭﻭﺯ ﺟﺸﻦ ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮﺭﻭﺩﻫﺎ ﻳﺎ اﺭﺩﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮایشان ﻣﻲ گیریماﻥ ﺭا اﻛﺮاﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.


جذب خواهران ورودی ها استقبال آیا این محصول را پسندیدید؟
تصاویر تجربه استقبال از ورودی ها
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

عکسی در گالری بارگذاری نشده
پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.