راهی به سوی نور


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
آزاد واحد خرم آباد
تشکل: بسیج دانشجویی
نویسنده: راضیه بیرانوند
تاریخ: 1394

*جزئیات فعالیت:

بیست اسفندماه اردوی راهیان نور را در سطح استانی برگزار کردیم در این اردو ۵ اتوبوس خواهر بودیم.

شعارلبیکیازینب رارویاتوبوسهانصبکردیم و بدلیل اینکهایامفاطمیهبودفضاسازیاتوبوسها راباتوجهبهزمانتدارکدیدیم .

همچنین در بستهفرهنگیکتاب-عکسووصیتنامهشهداوچفیهقرار دادیم.

بچههایخادمبانیروهاارتباطدوستانهبرقرار کردندوگاهیبرای انها روایتگری میکردند و با توجه به اینکه بچههای شرکت کننده در اردو بیشترازطیفغیرمذهبیبودند باید طوری رفتار میکردیم که انها از اردو خسته نشوندکه خوشبختانه توانستیم اکثرشان را جذب کنیم.

برای هر اتوبوس یک کانال تلگرام راهاندازیکردیمکه ارتباط بچهها باهم حفظ شد.همچنینبعد از اردو طرح تداومنور را برگزار کردیماین در رابطه باارتباطبازائرانوارتباطباشهدایگمنامدانشگاهمان است.

در طول اردو در شب شهادت حضرت زهرا در خوابگاه مراسمی برگزار کردیم و بعد از ان بچه ها را به رزم شب بردیم.

لازم به ذکر است برنامه حلقه های صالحین را نیز در طی اردو برگزار کردیم.

شبکهخادمینراقبل از سفرتشکیلدادیموبرای انجاماموراتقبلسفروتهیهبستههایفرهنگیورزقهایمعنویبا هم همفکری کردیم.

قبلسفرفضایدانشگاهرابرای این سفرآمادهکردیمکه کسانی هم که در اردو شرکت نمیکنند هم از فضای راهیان دور نمانند.

در طولاردو نیز مسابقاتیبرگزارکردیم از جمله مسابقهعکاسیودلنوشتهوبهبرندگانروسریهدیهدادیم.

مسابقه عکاسی بدین نحو بود که بچه ها باید در طی سفر عکس های خود را میگرفتند و در پایان سفر عکس ها را تحویل دادند و برگزیدگان با نظر بچه ها انتخاب شدند.

برای تبلیغ برنامه از برنامه روز شمار و نصب پوستر راهیان و پخش ان در فضای مجازی استفاده کردیم.

از نظر خودمان بهترین برنامه این اردو تشکیل حلقه های صالحین در سفر بود که باعث جذب بسیاری از بچه ها شد.


تصاویر تجربه راهی به سوی نور
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.