اردوی جهادی نوروز ۹۶


فایل های ضمیمه

متن (0) ویدیو (0) لینک (0) تصویر (0)

موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
موردی موجود نیست
خوارزمی البرز
تشکل: سایر موارد
نویسنده: قرارگاه جهادی ولی امر *
تاریخ: 1395

*جزئیات فعالیت:

روحیه ی جهادی یعنی کار را برای خدا انجام دادن، کار را وظیفه ی خود دانستن، همه ی نیروها را در راِه کاِر درسـت بـه میـدان آوردن؛ ایـن روحیه ی جهـادی اسـت. بـرای اینکـه ایـن روحیه ی جهـادی در شـما تقویـت بشـود، حضورتـان در اردوهای جهـادی خیلـی خـوب اسـت. نگوییـد وقتمـان تلـف میشـود؛ نـه، بیشـترین و بهتریـن اسـتفاده از وقـت همیـن اسـت. درسـتان را بخوانیـد، پژوهشـتان را بکنیـد، کارتـان را بکنیـد، در اردوهـای جهـادی هـم کـه در دوره ی سـال، چنـد هفتـه ای انسـان را مشغول میکند شرکت کنید.

قـرارگاه جهادی ولی امر در نوروز 1396 چهارمین و آخرین دوره اردو جهادی در منطقه دهستان مرزی واهل تسنن شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه با محوریت وحدت و انتقال پیام انقلاب برگزار کرد. این گروه های جهادی از ۲۷ اسفندماه 9۵ در روســتاهای گرده نو، میش رنگی، سفید سوار، سایه هوار، دربند زرد، تپه کنعان، تپه رش و تیله کوه مستقر شده و تا 9 فروردین ماه 96 در 6 عرصه های عمرانی، فرهنگی، اشتغال زایی و آموزشی فعالیت کردند. شهرستان سرپل ذهاب در غرب اســتان کرمانشــاه دارای بیش از۸۵هزار نفرجمعیت و ۴۸کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.

اهم فعالیت های فرهنگی انجام شده با توجه به جو سیاســی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و نوع مذهب (اهل تسنن) ومرزنشین بودن، و مشک ت فقر فرهنگی، کمبود امکانات مناسب منطقه و همچنین عدم دسترسی به ابزار فرهنگی، جهت اعت ی فرهنگی و فکری و اجتماعی اهالی به شرح ذیل می باشد:

برای بزرگسالان :

۱-آموزش قرآن : صلوات قرآنی بصورت تواشــیح، آموزش روخوانی و روانخوانی، تدبر در قرآن با موضوعات نماز، زکات و...، آموزش تجوید، صوت و لحن به افراد مستعد انتخاب شــده، تربیت مربی قرآنی از خود اهالی جهت اشاعهفرهنگ قرآنی، از جمله اقدامات گروه قرآنی بودند.

۲- گفتمان و مشاوره : در تعامل با اهالی و ارتباط گیری با آنها تشــویق و ترغیب افراد ترک تحصیل کرده به ادامه تحصیل از راه دور، روشنگری درباره ماهواره تلفن های هوشمند، جنگ نرم، آشنایی با آداب و رسوم و آیین های منطقهانجام شد.

برای کودکان :

۱-آموزش قرآن : حفظ و قرائت و هم خوانی سوره های کوچک قرآنی ویژه گروه سنی کودک آموزش داده شد.

۲- پیک نوروزی : با توجــه به زمان برگــزاری اردو، ایــن پیک با موضوعات مختلفی از جملــه نماز، روز طبیعت و تفکر در آفرینش، تلاوت قرآن، مضرات ماهواره، بهداشت فردی، صله رحم، تصویرشناسی، توجه به سالمندان و ناتوانان، تکریم والدین ، وحدت شیعه و سنی، جلوگیری از اسراف و قدردانی از نعمات الهی، رسول اکرم(ص)، خانواده، معرفی میوه های قرآنی، تکریم شــهدا، عید نوروز و دعای تحویل سال و هفت سین قرآنی، در قالب های شعر، داستان، تکه چسبانی، نقاشی، معما، کاردستی، سرگرمی، رنگ

آمیزی و نامه ای به خدا طراحی شد.

۳- کتاب خوانی : قصه خوانی توسط مربیان و روخوانی کتاب توسط بچه ها برگزاری مســابقه کتابخوانی از کتاب هایی مانند تن تن و سندباد، قصه های خوب برای بچه های خوب و قصه های قرآنی

۴– علمی : - برنامه درسی بصورت رفع اشکال خصوصًا درس ریاضی و آموزش ساعت - اجرای پانتومیم درباره مشاغل

۵– ورزش و بازی : جهت حفظ سلامتی، شادابی و روحیه طراوات کودکان روستا و کاهش افسردگی، بازی های محلی و سنتی، در کنار ســایر فعالیت هایآموزشی و فرهنگی اجرا شدند.

۶- کارهای هنری : آموزش تکنیک اوریگامی، کاردستی با وسایل دورریختنی، کار با نمد و اجــرای نمایش با عروسک انگشتی

۷- نامه ای به رهبرم : جهت اعتلای مقام ولایت فقیه و شناساندن هرچه بهتر جایگاه ولی فقیــه، از کودکان و نوجوان خواسته شــد طی نامه ای با رهبر ومولای خود صحبت کنند.

*برنامه های داخلی فرهنگی :

اجرای برنامه های معنوی مانند دعای کمیل و دعای ندبه . نمایش فیلم های جشــنواره عمار، برگزاری جلسات توجیهی، و جلسات تبادل نظر، آماده سازی حسینیه جهت برنامه های فرهنگی، برگزاری نشست های قرآنی و روشنگری در مورد مسائل روز، بدرقه قرآنی، تهیه بســته های هدیه میلاد حضرت فاطمهزهرا(س) و تجلیل از روز زن

*عرصه اشتغال خانگی : قـرارگاه جهـادی ولـی امـر نـوروز 96 در جهـت اقتصـاد مقاومتـی و بـا توجه بـه تجارب گذشـته، در زمینـه هـا ی مختلـف اقـدام بـه آمـوزش اهالـی نمـود، کـه ایـن فعالیـت هـا علاوه بـر ایجـاد زمینـه اشـتغال، در ایجـاد آرامـش روحـی و بالا بـردن روحیـه اعتمـاد بـه نفـس بانـوانروسـتاها بسـیار موثـر مـی باشـد

این کارها شامل موارد زیر بودند:

قالی بافی – خیاطی – گل کاغذی – کار با نمد

*عرصه عمران : ساخت و احداث مدرسه “وحدت اسلامی” در روستای اهل تســنن تپه کنعان، احداث و بهسازی جاده روستای تپه کنعان، نوسازی مدرسه روستای گرده نو و ساخت سرویس های بهداشتی در روستای تیله کوه از مهمترین فعالیت های عمرانی قرارگاه جهادی ولی امر در روستاهای مناطق محروم سرپل ذهاببوده است.


تصاویر تجربه اردوی جهادی نوروز ۹۶
مشاهده همه
بارگذاری تصویرهای شما از این تجربه

پرسش و پاسخ پیرامون تجربه
  ارسال


  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.