اقدامات ترویجی عمومی
در گام بعد از حلقه های درون گفتمانی می توان حیطه مخاطبان را به عموم جامعه گسترش داد و تبلیغ را علنی تر کرد. طبعا استفاده از ابزار هنر و بیان غیرمستقیم در این مرحله بیشتر به کار می آید.
  •  تولید و پخش مستندهای تهیه شده در این رابطه در مساجد و مدارس
  • برگزاری نمایشگاههای گرافیکی عمومی
  •  اجرای همایش های بزرگ
  • استفاده از بیل بردهای شهری برای تبلیغات مرتبط با وحدت جامعه و بیان قدرت ناشی از آن
  •  برگزاری مسابقات کتابخوانی یا تولیدات هنری با این موضوع
  • افشای اقدامات شبکه های افراطی تندروی شیعه و سنی در قالب کلیپ و نمایشگاه و پاسخ به شبهات آنان و...
    ارسال