بدانید برای چه هدفی اردو می روید؟

مخاطبان تان و هدفی که برای آنها طراحی کرده اید را بشناسید و متناسب با آنها برنامه ی اردو را بریزید.
شاید برای برخی از اردوها حضور نسل جدید تشکل لازم باشد و این حلقه آخر وصل و گیره شدن شان به تشکل باشد

شاید برای برخی از اردوها روند دوره به سمت انتخاب مسئول و یا معاونت ها در تشکل سوق داده شود
و شاید برای برخی از اردوها صرفا آمادگی برای یک موضوع خاص مثلا راهیان نور و یا انتخابات مد نظر باشد

به همین دلیل نمی توان برای هر اردوی تشکیلاتی الزاما یک روند را پیشنهاد داد.

    ارسال