همه وقت بچه ها را پر نکنید!

این خودش بخشی از محتوای اردوست! باور کنید!

تشکیلات را نمی شود با  مته در مخ بچه ها فرو کرد! قسمتی از زمان اردویتان را به بازی ها و یا سر زدن به مکان های تفریحی اختصاص دهید. بگذارید اگر بچه ها در اردو از "کار جمعی" در تشکیلات می شنوند، نمونه عملی اش را هم  ببینند. این که یک مسئول بسیج یا معاونینش مثل خود بچه ها رفتار می کنند، با آنها بازی  میکنند و یا در تفریحات آنها شرکت می کنند بسیار در جذب بچه ها برای تشکیلات موثر است.

    ارسال