خوراک مکتوب به بچه ها بدهید

برخی مفاهیم را از طریق مطالعه به بچه ها برسانید

لازم نیست همه ی محتواهایی که مد نظر شماست از طریق کارگاه به دست بچه ها برسد

برخی مفاهیم از همان طریق فضاسازی ها و برخی دیگر نیز از طریق جزواتی که میتوانید به بچه ها بدهید منتقل می شوند.

در اینجا برخی جزوات تشکیلاتی را بارگزاری نموده ایم

اگر در زمینه های دیگر جزوات مطالعاتی را خواستار هستید به کتابخانه بسته های پشتیبان مراجعه فرمایید

    ارسال