به سال اولی ها کار بدهید

سپردن بخشی از کار وزحمت اردو به سال اولی ها از آن نکته های موثر و بسیار تاثیر گذار در نشان دادن معنی واقعی تشکیلات و جذب در اردو می باشد

اگر روندی که از ابتدای سال تحصیلی تاکنون طی شده است را به خوبی گذرانده باشید اکنون زمان میوه چینی است

به ورودی هایی که تاکنون در برنامه ها و فعالیت های گوناگون از آنها استفاده کرده اید کارهای مهم تر و بزرگتر بسپارید و برای کسانی که تازه جذب تشکیلات شده اند کارهای کوچکتر را در نظر بگیرید

مهم است که بدانید که باید برای همه ورودی ها کار تعریف کنید و آنها را با جنس کار تشکیلاتی آشنا نمایید

    ارسال