محتوای تخصصی به بچه ها برسانید

شاید برای برخی از دانشگاه ها خوب باشد که به صورت تخصصی اردویشان را برگزار نمایند مثلا برای فرهنگی ها یک سخن داشته باشند، سیاسی ها را یک طور تغذیه نمایند و....
هدیه مسئولیت کالک دقیقا برای همین نگاه تخصصی تعبیه شده است:

هدیه مسئولیت فرهنگی

هدیه مسئولیت سیاسی

هدیه مسئولیت علمی

هدیه مسئولیت آزاد فکری

هدیه مسئولیت رسانه و هنر

هدیه مسئولیت مسئول تشکل

یادتان باشد که هر یک از این هدیه ها دنیایی از پشتیبان ها و جزوات و همچنین دستورالعمل ها را در درون خود دارد.

هم خودتان و هم بچه هایی که مخاطب اردو هستند را به تناسب نیازتان به این هدایا وصل کنید

    ارسال