از پشتیبانی اردو غافل نشوید

در مورد پشتیبانی حرف ویژه ای نسبت به سایر اردوهای دانشگاهی وجود ندارد
به همین دلیل می توانید به سند عملیاتی اردوی راهیان نور مراجعه نمایید که در باکس کناری آمده است.
در انتهای این سند به تفصیل در مورد پشتیبانی در اردو نکاتی ذکر گردیده است

    ارسال