بمب های هسته ای را مدیریت کنید

جوان مومن انقلابی در واقع بمبی از انرژی است که قدرتش از بمب های هسته ای نیز فراتر است. اکنون شما در حال مدیریت کردن بمب های هسته ای هستید. باید بدانید چه می کنید و چگونه رفتار می کنید؟
این لینک توضیحات خوبی از مدیریت نیروهای
تشکل دانشجویی در خود دارد.

    ارسال