روایتگری دانشجویی
یکی از کارها و فعالیت های تاثیرگزاری که در اردوهای راهیان نور میشود انجام داد روایتگریست که در همه دوره ها انجام میشود، اما مسئله ای که چندین ساله با استناد به نقدها و پیشنهادات دانشجوها باید بهش توجه کرد این است که راوی بیشتر در منطقه و فضای منطقه میتواند تاثیرگزار باشد ولی داخل اوتوبوسها تاثیرگزاری به حداقل میرسد. برای حل این مساله راوی دانشجویی که از میان دانشجوها یک یا دونفر که قدرت بیان مناسب و ارتباط گیریه قوی و خوبی را نسبت به فضای جنگ، عملیات ها و بخصوص فضای سیاسی و انتخاباتی، شناخت شخصیت های سیاسی، تبیین و تحلیل مسائل روز و توانایی ارتباط دهی با عملیات و مناطق را دارند، انتخاب کنیم تا بتوانند داخل اوتوبوسها روایتگری با محور انتخاباتی داشته باشند. مثلا با استفاده از روایتگری دوکوهه، عملیات هایی که آنجا طرح ریزی میشد ساده زیستی رزمنده هارا روایت کنند و درکنار آن حقوق های نجومی و عملکرد مسئولین را در کنارش تحلیل کنند.
" همچنین جهت دریافت اطلاعات نسبت به آموزش راوی با محور انتخاباتی با شماره 09125575466 تماس بگیرید. "
    ارسال