حلقه‌بندی زوار

به جهت ارتباط گیری و جذب نیروی این برنامه اردویی، بهتر است تعداد زوار به حلقه های ده یا دوازده نفره (متناسب با تعداد نفرات)، تقسیم بندی شوند و برای هرتعداد یک سرحلقه انتخاب شود به جهت ارتباط گیری و مدیریت بهتر نفرات اردو. این سرحلقه ها میتوانند داخل مناطق، زمان هایی که زوار در اختیار خودشان هستند، در اسکان یا در اوتوبوسها که برنامه خاصی نیست حلقه برگزار کنند و هدف اردو و رویکرد انتخاباتی داشته باشند. مثلا یک بحث سیاسی مطرح شود و درباره آن به بحث و گفتگو بپردازند، بعنوان مثال عملکرد سه دولت قبل رو باهم مقایسه کنند...

سرحلقه ها بهتر است که از خود بچه های زائر انتخاب شود. به دو دلیل یکی اینکه تعداد کادر کمتر شود تا بتوانیم ظرفیت را برای بردن افراد بیشتر بگذاریم و دوم اینکه خود بچه های زائر درگیر کارهای اجرایی شوند که خود آن باعث جذب افراد میشود. و همچنین در این این اردوها مسئولین خود باید مربی باشند و بتوانند تاثیر لازم را روی دانشجویان با گعده گیری داشته باشند. (البته انتخاب سرحلقه ها از زوار هنر مسئول فرهنگیست...)

    ارسال