دفترچه خاطرات راهیان نور
هرروز خاطرات همان روز با عکسهایی جمع آوری شود و در روز آخر در مسیر برگشت این خاطرات به همراه عکسها به صورت یک نشریه چند صفحه ای طراحی و آماده شود و یک یا دو صفحه در آخر برای نوشتن یادداشت های دوستان برای یکدیگر خالی گذاشته میشود. اینکار هم خاطرات لحظه به لحظه اردو را در بردارد هم نوشته ای بعنوان یادگاری از دوستان. (ضمنا تاکید میشود پرینتر مناسب و به تعداد مناسب کارتریج همراه داشته باشید...)
    ارسال