ارسال دعوتنامه

دعوتنامه هایی آماده شود جهت ارسال به جدیدالورودها برای ثبت نام، اینکار باعث میشود که یک فضای مناسب جهت عضوگیری برای اردو ایجاد شده و یک حس و شور خاصی به دانشجویی که دعوتنامه به نامش زده شده ایجاد شود.
برای اینکار به طور رندوم تعدادی از دانشجوهای جدیدالورود رو انتخاب کنید و به نام آنها برایشان بفرستید، اینکار فراخوانیست برای ثبت نام کردن و صرفا این دعوتنامه به منزله ثبت نام فرد نیست.
اگر شرایط بود برای کل جدیدالورودها بفرستید.(برای دانشگاه های با ظرفیت پایین)
بعنوان مثال : "دوست عزیز محمد محمدی شما دعوت شده اید به سفر نور...
از طرف دوستان شهیدت ... "

    ارسال