ارسال پیامک

پیامک هایی قبل از اردو به صورت ادبی و حتی دریک جمله با توجه به رویکرد انتخاباتی آماده و ارسال شود، حتی در یک جمله بصورت هفتگی به دانشجویان...
مثلا : رمل های داغ فکه یادآور دلاوری مردان خداست...  سفری در راه است...
یا : امسال هم هستیم و شرکت میکنیم...

    ارسال