جزوه جام زهر

میتوانید جزوه ای نسبت به برخی شبهات جنگ جمع آوری کرده و داخل اوتوبوسها بین زوار توزیع کنید. و در پایان اردو داخل دانشگاه با برگزاری امتحان کتبی و تستی دانشجویان را به خواندن این جزوه ترغیب کنید.

" برای مشاهده فایل پشتیبان اینجا کلیک کنید. "

    ارسال