مستند سازی

یکی از عوامل تاثیرگزار در هرکاری تهیه مستندات آن فعالیت میباشد. در اردوی زیارتی راهیان نور مسلما لحظاتی از شادی و حال و هوای دانشجویان وجود دارد که تصویر برداری از این لحظات میتواند برای ارائه با آیندگان بسیار مفید باشد. لذا بهتر است برای گروه های برادران و خواهران به طور مجزا یک عکاس و یک فیلمبردار انتخاب شود که وظیفه آنها فقط ثبت این لحظات میباشد و در آخر نیز با تدوین آن برای دانشجویان در قالب مستند، اهتمام نماید.

    ارسال