بند اول

 1- ارائه بندهایی از نامه ها و خطبه های حضرت امیر در مورد برخورد با کسانیکه فسادشان آشکار شده است. این بندها در قالب دست نویس، پلاکارد و یا حتی اینفو می تواند در صحن دانشگاه منتشر شود.

2- برگزاری نمایشگاه کاریکاتور با مضمون دست داشتن در فساد کسانیکه در مقابل فساد سکوت میکنند.

3- مصاحبه با دانشجویان در مورد میزان اعتمادشان به دستگاههای کشوری در مورد برخورد با فساد و تهیه گزارشی مکتوب و ارسال به خبرگزاری ها

بنداول: با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها #READ_MORE# و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

    ارسال