بند چهارم

 1- یافتن و نصب بر روی بردهای دانشجویی فرازهایی از نهج البلاغه در مورد برخورد با مفسدان اقتصادی و اجتماعی و سیره شخصی حضرت هنگام مواجهه با استانداران و فرمانداران خود که دچار خطاهای استراتژیک می شدند 

2- استخراج جملات حضرت امام در مورد وابستگی به دنیا و قطع دست طمع کاران از صحیفه و نسبت آن با مسئولان جمهوری اسلامی و چاپ در نشریه و یا نصب در ورودی خوابگاهها

3- اعتراض به برخورد با عدالت خواهان مانند طلبه سیرجانی ، سلیمی نمین ، امیر تفرشی (سایت عدالت خانه)، مسئول بسیج امیر کبیرو سریال تلویزیونی به کجا چنین شتابان

بند چهارم: ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت #READ_MORE# و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئی مهم شناخته شود.

    ارسال