بند پنجم

 1- دعوت عمومی از دستگاه های نظارتی و مسئول در مبارزه با مفاسد اقتصادی برای ارائه گزارش مانند: دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود(مجلس شورای اسلامی)، بازرسی وی‍ژه ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی (دولت)، دیوان عدالت اداری، دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور (قوه قضائیه)

2-  برگزاری جلسات مطالبه از مسئولین شهری و برگزاری تجمع در مقابل دادگستری ها

بند پنجم: بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.

    ارسال