بند هفتم

1- برپایی نمایشگاه یا مناظره و یا دادن بیانیه برای  مطالبه اجرای قانون” از کجا آورده ای؟” به عنوان تضمین کننده رفع سوء ظن از مسئولین حکومت

2-مطالبه اجرایی شدن اصل هشت قانون اساسی به عنوان تضمین کنند چتر حمایتی از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای عدم مصونیت افراد خاص در مقابل انتقاد شهروندان.

بند هفتم: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

    ارسال