بند هشتم

 انتشار بیانیه هایی با محوریت موضوعات زیر:

1- اشاره به بندهای پیام و مطالبه از مسئولین امر برای پاسخگویی

2-  لزوم ارائه گزارش کار از سوی مسئولین

3-  مطالبه اجرای قانون تشهیر

بند هشتم: با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

    ارسال