بند ششم

انتشار بیانیه هایی خطاب به وزارت اطلاعات و تشریح پیوند قدرت و ثروت در کشور و  آثار و پیامد های آن خصوصا در مشکلات پس از انتخابات.

بند ششم: وزارت اطلاعات موظف است درچهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتیِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

    ارسال