راهیان نور با طعم اقتصاد مقاومتی

مشورت و نظر سنجی:

یکی از محورهای اردو تبیین و ایجاد دغدغه اقتصاد مقاومتی بین اساتید و دانشجویان است.

به روش های مختلف میتوان از اساتید و دانشجویان درباره محتوای اقتصاد مقاومتی و تلفیق آن با راهیان نور مشورت گرفت و در بین آنان ایجاد دغدغه نمود. این کار می تواند سببی شود تا اساتید ودانشجویان متوجه شوند که اردوی راهیان علاوه
برموضوعات معمول جنبه های دیگری نظیر جنگ اقتصادی را در بر می گیرد که موضوعی علمی تر محسوب می
شود واین باعث می شود که اساتید با اردو موافقت بیشتری نشان دهند و نسبت به تعطیلی کلاس ها نیز سوخت گیری
کمتری داشته باشند و همچنین باعث می شود که دانشجویان تحصیلات تکمیلی رغبت بیشتری برای حضور
در اردو از خود نشان دهند.

    ارسال