توجه به محرومان

 

سعی شود به محرومان منطقه توجه خاصی شود تا هم تالیف قلوب مردم منطقه شود و هم شامل برکات توجوه بوه

محرومین شوید. در این راستا می توان تا حتی الامکان اقلام مورد نیاز را از خود مناطش خوزستان تهیه نمود تا سوودی از اردو

به مردم منطقه برسد و همچنین هزینه حمل و نقل کاهش یابد.

تامین هزینه های اردو

•یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی مردمی بودن آن است.به جای چنگ زدن به نهادها و سازمان ها از موردم و خیورین و

مجموعه های مردمی استفاده کنید. قطعا برکت مادی و معنوی بیشتری هم دارد. در این زمینوه هور جوایی بوا توجه به محرومین شوید.

    ارسال