توصیه های اقتصاد مقاومتی

در زمینه اسراف آب و مواد غذایی هی گونه اغماضی نداشته باشید.

در تهیه لوازم و وسایل مورد استفاده در اردو توجه به کالاهای ایرانی را جدی بگیدی و نیز مراقب استفاده از مواد غذایی که شبهه صهیونیستی بودن دارند باشید چرا که به جز اثر وضعی، یک دوگانگی را به مخاطب

القا می کند.

از نوشیدنی های خانوادگی به جای تک نفره استفاده کنید. هم به صرفه تر است هم موجب نزدیکی بیشتر و اسراف

کمتر می شود.

توصیه نوشیدنی ها در مورد غذاهای نونی نیز قابل پیاده کردن است و برای هرچند نفر می توان پورس مشترک در

نظر گرفت.

    ارسال