بسته فرهنگی با طعم اقتصاد مقاومتی

دربسته فرهنگی علاوه برنشریه و کتاب مرتبط (+طراحی مسابقه در آن ها) می توان از هدایای زیر استفاده نمود:

لیوان های سفالی و یا فلزی مزین به نقش شهدا و جملات زیبا: این لیوان ها با موضوع شهدای اقتصادی و جملات

مرتبط با جنگ اقتصادی تهیه شود همچنین می توان از آن ها به جای لیوان های یک بار مصرف استفاده کرد و

لیوان یک بار مصرف حذف شود.

بر روی ظروف غذا نیز میتوانید از شعارهای اقتصادی استفاده نمایید.

پیکسل: یکی دیگر از هدایایی که شاید فضاسازی بیشتری در راستای جهاد اقتصادی بکند پیکسل یا برچسی سینه با

موضوعات جهاد اقتصادی است.

    ارسال