فضاسازی جنگ اقتصادی

فضاسازی

استفاده از المان ها و مفاهیم جنگ اقتصادی در طراحی پوستر ثبت نام، پخش آهنگ مرتبط با این موضوع در محل ثبت نام (مانند آهنگ جنگ اقتصادی حامد زمانی)، انتخاب شعار و نام مرتبط با موضوعات اقتصادی برای اردو و...

محل اسکان

نصب مجموعه ای از عکس و نوشته در محل اسکان جهت تبیین ابعاد جهاد اقتصادی

ایجاد برد آزاداندیشی (با دیوار جذاب و جیغ) با محوریت بحث های اقتصادی؛ افراد میتوانند نظرات

خود را پیرامون موضوع مربوطه بنگارند مثلا چرا کالای داخل مصرف کنیم؟

    ارسال