مجموعه پوستر اما توانستیم
این مجموعه پوستر با زبان تصویر به بیان ابتکارات جنگی  رزمندگن در اوج فشارهای اقتصادی و تحریم ها می پردازد.این که چگونه رمندگان ما توانستند در دوران مقدس بسیاری از موانع پیش روی خود را با ابتکارات و تکیه به نیروی داخل از میان برداشتند.
برای دانلود می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

https://kalk.ir/doc/package/212/

https://kalk.ir/doc/package/214/

https://kalk.ir/doc/package/216/

https://kalk.ir/doc/package/218/

https://kalk.ir/doc/package/213/

https://kalk.ir/doc/package/215/

https://kalk.ir/doc/package/217/

https://kalk.ir/doc/package/219/

https://kalk.ir/doc/package/220/
    ارسال