برگزاری مسابقات ورزشی مختلف در محوطه خوابگاه
با توجه همزمان بودن ماه مبارک با ایام امتحانات انجام ورزش های فردی و گروهی بیشتر نیاز است که بچه های تشکل ها میتوانند پیشرو در این زمینه باشند و شرایط و وسائل آن را مهیا کنند تا در فاصله بین افطار تا سحر هم تجدید روحیه و انرژی بچه ها را سبب شوند و هم شروع کننده دوستی ها باشند.
    ارسال