دانشجویان بین الملل
توریست ها،دانشجویان بین الملل دانشگاه ها و اقلیت های دینی میتوانند مخاطبان ویژه ما برای هریک از ایده های بیان شده باشند البته بومی شده و با زبان خودشان.
البته سعی کنید دانشجویان جهان اسلام را به جمع های خود وارد کنید و ارتباط خود را با آنها ادامه دهید
    ارسال